r e k l a m a


Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Świadcząc usługi w ramach niniejszego serwisu Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. MetalowA 5 (60-118), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000101146; NIP 7780164903; REGON 630175513, zwana dalej „PWR” gromadzi i przechowuje dane na temat Użytkowników serwisu, wykorzystuje je do realizacji usług świadczonych na żądanie Użytkownika, bądź innych działań, na które wyraził on zgodę.

Poniżej opis dotyczący zbieranych danych.

A. PLIKI COOKIES

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów. 
Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych 
z urządzeń Użytkownika serwisów.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

2.1. Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.

2.2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony 
w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

3.1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej

(dzięki temu nie musi się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies)

b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów

c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu

3.2. Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu:

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics - polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych 
w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtuube.com – polityka prywatności - www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

4.1. Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4.2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne 
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.5. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies 
na urządzeniu Użytkownika.

B. DANE OSOBOWE

1. MIEJSCA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z serwisów należących do PWR, bądź pozostałych podmiotów powiązanych kapitałowo 
z PWR (Hortpress Sp. z o.o.; Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o) Użytkownicy w celu realizacji zamówionych przez nich usług mogą poprzez wypełnienie specjalnych formularzy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, warunkuje jednak korzystanie z bezpłatnych usług jak np: zamówienie pokazowego egzemplarza czasopisma, bądź publikacji, czy opracowania, zamówienie newslettera, etc.

Administrator może pozyskiwać dane osobowe również poza serwisami w ramach innych realizowanych działań.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5 (60-118), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000101146; NIP 7780164903; REGON 630175513.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzach danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, 
której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

3.3.W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów 
lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika bądź wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

3.4. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane za zgodą Użytkownika zaznaczoną w formularzu. Administrator przechowuje je dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora

a/ zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży

b/ przesyłanie newsletterów

c/ marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

d/ marketing bezpośredni produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem

e/ realizacja marketingowych badań rynku i zestawień statystycznych

f/ realizacja konkursów, sondaży i plebiscytów

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. PWR zabezpiecza wszystkie pozyskane w jakikolwiek sposób dane osobowe, chroni

i przetwarza je zgodnie z normami obowiązujących przepisów prawa (m.in. Ustawy z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, Ustawy z 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy z 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

5.2. Wszyscy pracownicy Administratora mający dostęp do danych osobowych, uczestniczący 
w procesie ich przetwarzania i wykorzystywana zostali odpowiednio przeszkoleni i działają w oparciu 
o specjalne upoważnienia jak i umowy o zachowaniu poufności.

6. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do PWR prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych 
z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez link ograniczenie kontaktu/wycofanie zgody/aktualizacja danych

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administrator może powierzać dane osobowe spółkom powiązanym kapitałowo: Biuro 
Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o. w Poznaniu, przy ul. Metalowa 5 (KRS 0000527843) 
i Hortpress Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wołoska 7 (KRS 0000028152)

7.2. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że:

a/ będą tego wymagały przepisy prawa (np. żądanie organu nadzoru, nakaz sądowy, wezwanie do sądu lub w ramach postępowania sądowego)

b/ lub Użytkownik sam wyrazi na to odrębną zgodę

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

8.1. W każdym momencie Użytkownik ma prawo zweryfikowania, czy Administrator przetwarza jego dane. Jeśli tak się dzieje, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Może też w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem - może to zrobić

a/ pod adresem email: daneosobowe@pwr.agro.pl

b/ korzystając z formularza: ograniczenie kontaktu/wycofanie zgody/aktualizacja danych

c/ dzwoniąc pod nr. tel.: 61 886 29 58 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

8.2. Na prośbę Użytkownika PWR udostępni mu informacje o kategorii, zakresie i okresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o celach ich przetwarzania, źródle pozyskania danych. Jeśli miałoby to miejsce Użytkownik będzie też poinformowany o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, któremu podlega.

8.3. W odpowiedzi na żądnie Użytkownika, Administrator dostarczy mu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych. Jeśli Użytkownik zwróci się o kopię danych drogą elektroniczną i nie zaznaczy inaczej, informacje zostaną mu udzielone powszechnie stosowaną drogą elektroniczną

8.4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1 Powyższa Polityka Prywatności odnosi się tylko i wyłącznie do Serwisów Administratora. 
W ramach wspomnianych Serwisów mogą być umieszczane linki lub odniesienia do innych stron internetowych, które posiadają własną, odrębną Politykę Prywatności

10.2. Przedstawiona powyżej Polityka Prywatności może podlegać zmianom spowodowanym rozwojem technologii internetowej, bądź zmianami przepisów prawa. Użytkownik powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.

OGRANICZENIE KONTAKTU / WYCOFANIE ZGODY/AKTUALIZACJA DANYCH 
Zmiany można dokonać na stronie http://aktualizacja.pwr.agro.pl 

Sad Nowoczesny 5/2018
Ochrona w maju