Prawo

Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

22 czerwca Sejm przyjął nowelizację ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Wprowadza ona m.in. opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Ponadto zezwolenie na pracę wydawane będzie na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. 

Opłata za rejestrację wynosić będzie 30 zł i pokryje koszty związane z pracą pracowników samorządowych. Ponadto ma zracjonalizować liczbę składanych wniosków. Do tej pory pracodawcy nie ponosili żadnych kosztów  z tego tytułu. Oświadczenia rejestrowane będą w starostwie. Zmiany wprowadzone przez Sejm dotyczą cudzoziemców pochodzących z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Mają oni uproszczoną procedurę dostępu do polskiego rynku pracy. 
Pomimo wprowadzenia zmian dotyczących długości obowiązywania zezwolenia na pracę, nadal będą obowiązywać 3-letnie zezwolenia wydane przez wojewodę. 
Dzięki wprowadzonym przepisom możliwe będzie stworzenie rejestru pracy cudzoziemców. Znajdą się w nim informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. 
Do rejestru nie zostaną wpisane oświadczenia złożone dla pozoru lub wykorzystywane do celów innych niż praca dla wskazanego podmiotu. Praca na podstawie oświadczenia, wpisywanego do ewidencji przez starostę, będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
W ustawie znalazł się również zapis o obowiązku informowania o wszelkich zmianach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców m.in. o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Umożliwi to powiatowym urzędom pracy i służbom kontrolnym monitoring wykorzystania oświadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz weryfikację okresu pracy.
Minimalne miesięczne wynagrodzenie dla cudzoziemca nie może być niższe od obowiązujących aktualnie stawek w Polsce.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem kilku przepisów wchodzących w życie już 14 dni po ogłoszeniu i dopiero od połowy przyszłego roku.

Źródło: Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure