Prawo

Zmiany w eksporcie na Białoruś

Głównym celem zmian wprowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest stworzenie bazy pól/miejsc produkcji, która umożliwi identyfikowanie choroby oraz uzyskanie obrazu terenu wolnego od Monilia fructigena. Na czym mają polegać nowe zasady eksportu?

Główną zmianą w procedurze wydawania świadectw fitosanitarnych będzie określenie miejsca pochodzenia/produkcji danej partii towaru, na którą wnioskuje się wydanie świadectwa. Ponadto podobnie jak przy procedurze eksportu do Chin, wprowadzi się definicję „zbioru”. Oznacza to, że aby producent mógł eksportować towar na Białoruś, musi uprzednio zgłosić swoją produkcję do danej jednostki PIORiNu. Planuje się regularne, co roczne, monitorowanie zgłoszonych pól i miejsc produkcji. Powyższe zabiegi mają na celu zapewnienie identyfikowalności a także monitoringu produkcji, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa eksporterom. W przypadku towaru zgłaszanego przez Grupę Producencką PIORiN dopuszcza możliwość podania miejsca pochodzenia danej Grupy Producenckiej.

Monitoring będzie polegał na ocenie wizualnej, a w niektórych przypadkach mogą zostać pobrane próby do badania laboratoryjnego. Koszt kontroli i montoringu pokryje PIORIN. 

Teren poddany kontroli będzie wynikał tylko i wyłącznie z informacji podanych we wnioskach o świadectwo fitosanitarne. W przypadku gdzie we wniosku zawarta będzie informacja o miejscu pochodzenia danej grupy producenckiej, kontrola zostanie wysłana w miejsce uprzednio uzgodnione z kierownikiem danego oddziału PIORiNu. W przypadku zatrzymania danej partii, sadownik ma obowiązek wskazać skąd pochodziła dana partia. Jeśli w miejscu pochodzenia jest pole wolne, można z pola wolnego pobrać nowe próby do badania na występowanie choroby. W nowe procedury monitorowania mają być zaangażowane jednostki certyfikujące. 

W praktyce po zastosowaniu się do powyższych przepisów na wydanym świadectwie w polu nr 11 będzie dodana informacja o podobnym brzmieniu: „owoce pochodzą z terenów wolnych od…” lub „owoce zgodne z punktem … regulaminu…”.

Źródło: Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure