Prawo

Z dwóch agencji powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Celem połączenia dwóch agencji jest przede wszystkim uproszczenie oraz obniżenie kosztów ich funkcjonowania. Wpłynie to także na poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. KOWR będzie miał wyodrębnione jednostki organizacyjne:
 • Centralę oraz
 • Oddziały Terenowe w każdym województwie z tym, że w województwie zachodnio-pomorskim będą funkcjonowały dwa Oddziały Terenowe

W ramach Agencji Nieruchomości Rolnych, KOWR będzie gospodarował nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Odbywać się to będzie na drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmie przejmie dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego i od tej pory będzie to jedyna agencja płatnicza dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Ponadto będzie wykonywać zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków.

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie należeć:
 1. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi
 2. udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich
 3. współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
 5. kontrola pisemnych umów
 6. dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach
 7. handel zagraniczny
 8. energia odnawialna w rolnictwie
 9. wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
 10. administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina
 11. monitoring rynku cukru
 12. Fundusze Promocji
 13. systemy jakości
 14. wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
 15. realizacja programu dla szkół
 16. wsparcie dla pszczelarzy

Źródło: ARR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure