Prawo

Płoszenie tylko za zezwoleniem

Co roku jelenie wyrządzają w moim sadzie duże szkody w drzewostanie. Koło łowieckie płaci grosze. Chciałbym sam odstraszać zwierzynę. Wiem, że potrzebne jest na to zezwolenie. Jakie warunki muszę spełnić, żeby je dostać? Słyszałem, że mogę zostać skontrolowany. Czy to prawda?

Fot. pixabay

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, ochrona zwierzyny – poza zasadami określonymi w przepisach o ochronie  przyrody  –  obejmuje  tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczególności zwalczanie kłusownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa łowieckiego, a także zakaz płoszenia, chwytania,  przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny. Zakaz ten nie obowiązuje jedynie podczas polowań i odłowów.

Art.  9a  Ustawy  przewiduje  jednak wyjątek od tej reguły. Zgodnie z tym przepisem marszałek województwa po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych. Zezwolenie jest wydawane na wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
  2. cel wykonania czynności;
  3. nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;
  4. określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
  5. wskazanie podmiotu, który wykona czynności.

Wydanie  zezwolenia  (lub  odmowa jego wydania) następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie kierowane do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego  Sądu  Administracyjnego. Zezwolenie – obok innych danych – zawiera także określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji gatunków zwierząt łownych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynności oraz wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie.

Marszałek województwa, który wydał zezwolenie na odstępstwa od zakazu płoszenia zwierząt, jest bowiem zobowiązany dokonać kontroli spełniania warunków określonych w tym zezwoleniu.

Kontrola ta odbywa się na podstawie art. 44 ust. 6-12 Ustawy Prawo łowieckie.

Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez ministra środowiska, które zawiera – oprócz wskazania osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej wykonania. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba przeprowadzająca kontrolę ma obowiązek okazać upoważnienie.

Osoba przeprowadzająca kontrolę ma prawo do:

  • wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji  związanych  z przedmiotem kontroli;
  • wglądu do dokumentów związanych z  przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.

Wstęp na teren należący do osoby kontrolowanej oraz wykonywanie czynności kontrolnych następują w jej obecności.

Kontrolujący sporządza z przeprowadzonych czynności protokół, który podpisuje osoba on i osoba kontrolowana.

Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że osoba, która uzyskała zezwolenie, nie spełnia  zawartych w nim warunków, zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierzyny łownej zostanie cofnięte.

Maciej Kania

źródło: na pytania odpowiada Alicja Moroz – prawnik

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody