r e k l a m a


Prawo

Nowe regulacje przy zatrudnianiu cudzoziemców

1 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał kilka ustaw regulujących najważniejsze sprawy związane z życiem społecznym, gospodarką i środowiskiem. Jedną z nich jest ustawa z dnia 20 lipca 2017r. wprowadzająca zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie korzyści z niej wynikające przysłużą się polskim producentom? Czy czeka nas rozkwit na rynku pracy sezonowej?

Celem ustawy jest przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie warunków wyjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Polska, jako jedno z państw członkowskich, zobowiązane jest do wprowadzenia warunków i procedur wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców. 

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane na okres 9 miesięcy przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zatrudnienia cudzoziemca. Praca, na podstawie uzyskanego oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń, będzie mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Podstawowe warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową:
  • wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
  • osoba ubiegająca się o zatrudnienie cudzoziemca, dołączyła do wniosku o wydanie zezwolenia informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestr bezrobotnych lub o negatywnym wyniku prowadzonej na dane stanowisko rekrutacji
 
Pierwszeństwo w rozpatrywanych wnioskach posiadają cudzoziemcy, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat od złożenia wniosku współpracowali na podstawie zezwolenia na pracę sezonową z osobą starającą się o ich ponowne zatrudnienie.

Na wydawanym zezwoleniu znajdą się następujące informacje: dane cudzoziemca, dane osoby powierzającej pracę, najniższe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy  oraz okres ważności zezwolenia. W przypadku zezwolenia na pracę w charakterze pracownika tymczasowego, określony będzie także pracodawca użytkownik.

Na okres nie dłuższy niż 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, osoba zatrudniająca cudzoziemca będzie mogła powierzyć mu inne zadania aniżeli te określone w ramach działalności wyszczególnione w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turystyki. 

Ponadto starosta może przedłużyć zezwolenie na pracę sezonową w celu jej kontynuacji dla tej samej osoby powierzającej pracę cudzoziemcowi lub innej, jeśli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego. Wydłużenie to nie może jednak przekroczyć 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

Osoba zatrudniająca cudzoziemca zapewniając mu zakwaterowanie zobowiązana jest zawrzeć z nim stosowną umowę najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. Czynsz najmu nie będzie mógł być jednak potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Jeśli w umowie zawarty będzie taki zapis, traci ona swoją ważność. 

Przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia, osoba zatrudniająca zobowiązana jest do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za prace każdego cudzoziemca. 

Ustawa wejdzie w życie z początkiem 2018r. 

Źródło: prezydent.pl

Tagi:

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ