Prawo

Nowe przepisy w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

Zmiana przepisów nastąpiła od 26 marca 2019 roku, o czym poinformowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przepisy obowiązują w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw.

Fot. Szaciłło

Od 26 marca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/428 z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw (Dz U L 75 z 19.3.2019, str. 1).

Najważniejsze zmiany wprowadzone do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz U L 157 z 15.6.2011, str. 1, ze zm.), to:

  • nowe brzmienie norm handlowych, a dokładnie dostosowanie Ogólnej normy handlowej oraz wszystkich Szczegółowych norm handlowych do brzmienia norm handlowych EKG/ONZ (Zmiana brzmienia całego Załącznika I),
  • zmiana art. 7 - dopuszczenie możliwości sporządzania mieszanek różnych gatunków owoców lub różnych gatunków warzyw, poza już wcześniej istniejącą możliwością sporządzania mieszanek owoców i warzyw, w opakowaniach o masie netto do 5 kg,
  • dodanie przepisu przejściowego dotyczącego stosowania na opakowaniach oficjalnie wydanych lub zatwierdzonych oznaczeń kodowych identyfikujących pakującego lub wysyłającego, które nie zawierają kodu ISO 3166 (alfa) państwa/obszaru, do 31 grudnia 2019 r.

Producenci świeżych owoców i warzyw oraz handlowcy wprowadzający owoce i warzywa do obrotu powinni zapoznać się z opisaną zmianą przepisów, a w szczególności z nowym brzmieniem norm handlowych, znajdujących się aktualnie w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/428.

O wszystkich zmianach czytaj – tutaj

Maciej Kania

Źródło: IJHARS

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure