Prawo

Młodzi do dzieła

Masz nie więcej niż 40 lat i chcesz rozpocząć samodzielne prowadzenie gospodarstwa? Już w maju ogłoszony będzie nabór wniosków o przyznanie premii na uruchomienie działalności rolniczej.

Premie dla młodych rolników to typ operacji w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc przyznawana jest w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.

Co trzeba spełnić?

Aby uzyskać premię, wnioskodawca powinien spełnić następujące warunki:

– gospodarstwo będzie mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej,

– gospodarstwo będzie mieć powierzchnię nie większą niż 300 ha,

– przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa stanowić będzie przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST,

– gospodarstwo będzie miało wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro, 


– nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan, nastąpi najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Rodzaj i wielkość wsparcia

 Wsparcie ma postać premii. Wypłacana ona jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana ww. decyzja.

Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł i jest wypłacane wg powyższej zasady.

Kryteria wyboru

Agencja oceniając wniosek będzie kierowała się następującymi kryteriami:

– wielkość gospodarstwa,

– kwalifikacje zawodowe młodego rolnika,

– rodzaj planowanej produkcji,

– kompleksowość biznesplanu,

– przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,


– wpływ na realizację celów przekrojowych,


– różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem,


– udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,


– przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw. 

Młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący gospodarstwem.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż 18 miesięcy przed jego złożeniem. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, a kończy się z dniem zakończenia realizacji biznesplanu.

Premia nie może być przyznana osobie ani na gospodarstwo, której przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007–2013.

Maciej Kania (fot. fotolia.com)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure