r e k l a m a


Prawo

Grupa producentów rolnych jako forma prowadzenia działalności dla podmiotów zajmujących się szkółkarstwem roślin sadowniczych

Jedną z możliwości zwiększenia rynku dostaw, szerszego dostępu do odbiorców oraz zagwarantowania zbytu dla producentów szkółkarskich roślin sadowniczych może być działanie w ramach grupy producentów rolnych. O ile organizacja w tych grupach nie dotyczy producentów samych owoców i warzyw, przepisy dopuszczają taką możliwość właśnie dla producentów drzewek.

Podstawa prawna

Aby ustalić czy nasza działalność może być organizowana w ramach grupy producentów rolnych należy przede wszystkim przeanalizować rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Zgodnie z powyższym aktem prawnym, szkółkarstwo roślin sadowniczych może być realizowane w ramach grup producentów rolnych, przy czym warunkiem jej utworzenia jest:

  • minimalna roczna wielkość produkcji realizowanej przez wszystkich członków grupy o wartości od 500 000 do 1 500 000 zł (w zależności od województwa),
  • minimum 5 członków grupy producentów rolnych.

Szczegóły funkcjonowania takiej grupy uregulowane zostały natomiast w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Grupa producentów rolnych roślin sadowniczych może prowadzić działalność w oparciu o formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, zrzeszenia lub stowarzyszenia pod warunkiem, że:

  • została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego,
  • działa na podstawie statutu lub umowy,
  • żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy nie może mieć więcej niż 20% głosów,
  • przychody generowane przez grupę w ponad połowie pochodzą ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy,
  • każdy z członków grupy w danym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie drzewek,
  • każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.

Jakie możliwości…

Oczywistą korzyścią z działania w grupie producentów rolnych dla producentów drzewek szkółkarskich jest możliwość sprzedaży swoich produktów po wyższej cenie oraz zakup środków do produkcji rolnej po atrakcyjnych, obniżonych cenach (bądź nawet otrzymywanie ich nieodpłatnie od grupy), czy silniejsza pozycja przy negocjacji terminów płatności.

Prowadzenie sprzedaży drzewek za pośrednictwem grupy producentów rolnych umożliwia także skorzystanie z unijnego dofinansowania (np. PROW 2014-2020).

Inną korzyścią, o której nie zawsze się pamięta, ale warto wziąć ją pod uwagę, są preferencje podatkowe w ramach grupy. Przede wszystkim grupa producentów rolnych może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. W naszym przypadku wolne od podatku będą dochody grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży drzewek wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy. Grupa producentów rolnych, aby mogła skorzystać ze zwolnienia, musi osiągnięty dochód wydatkować na zakup środków produkcji (materiału szkółkarskiego, środków ochrony roślin, maszyn) i przekazać je nieodpłatnie członkom grupy lub przeznaczyć na szkolenie producentów.

Sprzedaż produktów od producentów do grupy nie podlega również obowiązkowi dokumentacji cen transferowych (tzw. TP) oraz doszacowaniu przychodu, co jest bardzo ważne w czasie zintensyfikowanej kontroli fiskusa w tym zakresie w ostatnim czasie.

Grupa może skorzystać również ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków i budowli zajętych i wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów (np. magazynów).

….,a jakie wymagania

Aby prowadzić działalność w grupie producenckiej należy dostosować się oczywiście do pewnych wymogów, jakim jest określona wartość dostaw drzewek szkółkarskich w każdym roku, czy udział głosów w grupie producenckiej. Bardzo ważne jest, aby ilość członków w grupie producenckiej nie zmniejszyła się poniżej 5 osób, gdyż wtedy grupa może zostać wykreślona z rejestru grup ARR.

Warto również pamiętać, że ulgi podatkowe, z których korzysta grupa producentów rolnych są uwarunkowane od pewnych, określonych zachowań czy sposobu rozliczeń. Należy m.in. pamiętać, że zwolnienie z dochodu można zastosować tylko do wysokości środków produkcji nieodpłatnie przekazanych producentom, a zasady ceny rynkowej należy stosować do dostaw pomiędzy producentami.

Biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety płynące z działalności grupy producentów rolnych, warto rozważyć zastosowanie tej formy dla siebie, szczególnie, gdy już działamy w nieformalnej grupie np. sąsiadów czy rodziny zajmującej się działalnością szkółkarską.

Autor: Urszula Płusa-Szpadzik, doradca podatkowy, Project Manager w Accreo sp. z o.o.

mail: office@accreo.pl

www.accreo.pl/

Fot. archiwum

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ