Prawo

Budynek spółki bez zwolnienia z podatku

Prezentujemy kolejne pytanie prawne i odpowiedź naszego eksperta. Tym razem czytelnik zapytał nas o podatek od budynku należącego do grupy producentów.

Pytanie od czytelnika:
Jesteśmy grupą producentów owoców i warzyw działającą jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako spółka jesteśmy właścicielem gruntów rolnych o łącznej powierzchni 1,5 ha, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako sady. Na tych gruntach uprawiamy warzywa i owoce, ale głównie zajmujemy się zakupem owoców i warzyw od członków grupy, ich sortowaniem, przechowywaniem i sprzedażą tych produktów odbiorcom zewnętrznym. Na swojej działce spółka wybudowała budynek, który ma służyć do przechowywania, magazynowania, sortowania i przygotowywania owoców wyprodukowanych przede wszystkim przez członków grupy. Wyprodukowane przez Spółkę na jej gruntach owoce i warzywa stanowić będą jedynie znikomą część przechowywanych w budynku płodów rolnych. Myśleliśmy, że ten budynek będzie zwolniony z podatku od nieruchomości, ponieważ ma służyć działalności rolniczej? W urzędzie gminy powiedziano nam, że musimy płacić podatek. Kto ma rację?

Odpowiada prawnik – Alicja Moroz-Rutkowska:
Rację  w tej sprawie ma urząd gminy. Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,  zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.

Ww. ustawa definiuje działalność rolniczą jako produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. Natomiast czynności polegające na zakupie owoców i warzyw, sortowaniu, przechowywaniu i dalszej odsprzedaży nie mieszczą się w definicji działalności rolniczej. Jest to działalność handlowa, o której mowa w art. 2 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

W opisanej przez naszego Czytelnika sytuacji budynek będzie służył prawie całkowicie działalności handlowej, ponieważ spółka dokonuje zakupu owoców i warzyw, sortuje je, przechowuje, a następnie sprzedaje te produkty odbiorcom zewnętrznym. Płody rolne nie będą więc przedmiotem odpłatnej lub nieodpłatnej usługi ze strony spółki, lecz będą przedmiotem zakupu, a następnie sprzedaży. To oznacza, że budynek nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku od nieruchomości, ponieważ nie będzie służył wyłącznie działalności rolniczej, co jest warunkiem zastosowania zwolnienia  określonego w przytoczonym na wstępie przepisie.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2017 r., sygn. akt: II FSK 2362/15, rozpatrując skargę kasacyjną w bardzo podobnej sprawie.

Jeśli potrzebujesz porady, napisz do nas (redakcja@sadnowoczesny.pl).
Nasz prawnik odpowie!

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure